Allmänna villkor Lilla TellUs och TellUs

 1. Anmälan är bindande för utställaren tills den antagits eller avböjts av för Lilla TellUs Bokfestival och/eller TellUs Bokfestival (TellUs).
 2. Antages anmälan har härigenom bindande avtal träffats avseende den monterplats och hyra som angivits i TellUs orderbekräftelse eller i annat meddelande från TellUs. Monterplatsen får ej tas i besittning förrän anmälningsavgiften är tillfullo betald.
 3. TellUs rätt att fritt välja vilka utställare som TellUs upplåter plats till och att fritt uppställa villkoren för upplåtelse av mässplats. Det är inte tillåtet att överlåta helt eller delvis hyrd plats utan TellUs medgivande.
 4. Utställare förbinder sig att ta del av och följa ”Allmänna villkor för utställare på TellUs Bok- och berättarmässa” sådana de angivits i denna handling samt även de övriga vid var tid gällande säkerhets och ordningsföreskrifter eller föreskrifter av teknisk karaktär som utfärdats av TellUs.
 5. Endast sådana föremål som av TellUs bedöms överensstämma med den aktuella mässans inriktning, uppfyller skäliga kvalitetskrav eller på annat sätt anses lämpliga får utställas. Skulle ett utställt föremål av TellUs inte anses uppfylla nämnda krav, åligger det utställaren att omgående och på egen bekostnad avlägsna föremålet. Utställarna äger inte rätt att återfå erlagd monterhyra eller del därav, eller erhålla annan ersättning av TellUs för kostnad eller skada – direkt eller indirekt – som kan uppstå med anledning av TellUs beslut enligt ovan.
 6. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad.
 7. Mässhallen är tillgänglig för utställarna från dag som meddelas av TellUs.
  Alla utställningsföremål skall vara fullt uppmonterade senast 1 timme innan bokmässan öppnas. Den av utställare hyrda platsen får icke överskridas vare sig i fastställd höjd eller övriga dimensioner.
 8. Alla utställningsföremål måste vara bortförda från mässområdet på av TellUs senaste 2 timmar efter bokmässans stängande.
 9. Utställaren svarar även för annan skada vilken uppstått på grund av utställarens underlåtenhet att efterse den hyrda platsen. TellUs ombesörjer allmän vakthållning men ansvarar inte för den utställda egendomen.
 10. TellUs fritager sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om TellUs åtagande inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, eller på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som TellUs inte råder över och inte heller rimligen kunnat förutse.
 11. Utställda föremål får inte borttagas från utställningsplatsen under tiden bokmässan äger rum.
 12. Monterns höjd är 2,5 m. Denna höjd får ej överskridas annat än om speciella skäl föreligger och då i samråd med TellUs. Det är förbjudet att inom mässområdet genom skyltning hänvisa till utställning utanför densamma. Affischering får endast ske på av TellUs anvisade platser.
 13. TellUs skadeståndsskyldighet mot utställare med anledning av avtalet är begränsat till direkta skador till ett belopp motsvarande avgiften för hyrd plats. TellUs svarar under inga omständigheter, såvida inte grov vårdslöshet föreligger, för indirekta skador såsom utebliven vinst, förväntad besparing, förlust av inkomst eller annan allmän förmögenhetsskada.
 14. Utställare medger att TellUs behandlar personuppgifter med anledning av anmälan. I ansökan anges vilka uppgifter som är obligatoriska. Utställaren är införstådd med att sådana uppgifter registreras som underlag för avtal och administration. (Uppgifter kan komma att lämnas ut till externa samarbetspartners och användas i marknadsföringssyfte.)
 15. På anmälningsavgift, monterhyra och annan ersättning som utställaren har att utge till TellUs för tillhandahållna tjänster utgår moms i enlighet med mervärdesskattelagen (1994:200).

Överträdelser av ovanstående bestämmelser kan föranleda avvisande från TellUs. Vederbörande äger icke rätt att mot TellUs på grund härav resa krav om återbetalning av redan erlagda avgifter eller om skadestånd.